Zadzwo艅
tel. 91 43 44 350
Napisz do nas
[email protected]
al. Piast贸w 66
Szczecin

Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci serwisu internetowego grawer.szczecin.pl

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Serwisu internetowego jest sp贸艂ka Sygnat Sp.j z siedzib膮 w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego z zak艂adem g艂贸wnym pod adresem: al. Piast贸w 66, 70-332 Szczecin, KRS: 0000397609, NIP:8522594669, REGON: 321142770.
 2. Szanuj膮c Pa艅stwa prawa jako podmiot贸w danych osobowych (os贸b, kt贸rych dane dotycz膮) oraz respektuj膮c obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, w tym w szczeg贸lno艣ci Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustaw臋 o ochronie danych osobowych (zwan膮 dalej Ustaw膮 ) i inne w艂a艣ciwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowi膮zujemy si臋 do zachowania bezpiecze艅stwa i poufno艣ci pozyskanych od Pa艅stwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdro偶y艂a odpowiednie zabezpieczenia oraz 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwy偶szego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdro偶one procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzi臋ki kt贸rym zapewniamy zgodno艣膰 z prawem oraz rzetelno艣膰 proces贸w przetwarzania danych, a tak偶e egzekwowalno艣膰 wszelkich praw przys艂uguj膮cych Pa艅stwu jako osobom, kt贸rych dane dotycz膮. Dodatkowo w razie konieczno艣ci wsp贸艂pracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych przez nasz膮 firm臋 (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zg艂oszeniami, nale偶y kierowa膰 na nast臋puj膮cy adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. al. Piast贸w 66, 70-332 Szczecin. W tre艣ci Zg艂oszenia nale偶y w spos贸b wyra藕ny wskaza膰:
  1. dane osoby lub os贸b, kt贸rych dotyczy Zg艂oszenie,
  2. zdarzenie, kt贸re jest powodem Zg艂oszenia,
  3. przedstawi膰 swoje 偶膮dania oraz podstaw臋 prawn膮 tych 偶膮da艅,
  4. wskaza膰 oczekiwany spos贸b za艂atwienia sprawy.
 4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy nast臋puj膮ce dane osobowe:
  1. imi臋 i nazwisko 鈥 podczas wysy艂ania wiadomo艣ci przez formularz kontaktowy b臋d膮 Pa艅stwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska aby艣my mieli mo偶liwo艣膰 kontaktu z Pa艅stwem,
  2. numer telefonu 鈥 kontaktujemy si臋 z Pa艅stwem w razie zaistnienia takiej potrzeby zwi膮zanej z wys艂an膮 przez Pa艅stwa wiadomo艣ci膮
  3. adres e-mail 鈥 w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Pa艅stwa zapytanie w formularzu kontaktowym naszego Serwisu internetowego
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzaj膮cym jest konieczne w nast臋puj膮cych przypadkach:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane przez formularz kontaktowy dost臋pu w naszym Serwisie internetowym.
  • w celu realizowania us艂ugi (subskrypcji) newslettera 鈥 je艣li chc膮 by膰 Pa艅stwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mog膮 Pa艅stwo zosta膰 abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przyst膮pienie do subskrypcji jest dobrowolne i w ka偶dej chwili mog膮 si臋 Pa艅stwo z niej wypisa膰.
 6. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologi臋 Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Pa艅stwa indywidualnych potrzeb. W zwi膮zku z tym mog膮 Pa艅stwo zgodzi膰 si臋 na to, aby wpisane przez Pa艅stwa dane i informacje zosta艂y zapami臋tane, dzi臋ki czemu mo偶liwe b臋dzie korzystanie z nich przy nast臋pnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powt贸rnego ich wpisywania. W艂a艣ciciele innych witryn nie b臋d膮 mieli dost臋pu do tych danych i informacji. Je偶eli natomiast nie zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w Cookies w opcjach swojej przegl膮darki internetowej.
 7. Ka偶dy z Pa艅stwa jako osoba korzystaj膮ca z naszego Serwisu internetowego ma mo偶liwo艣膰 wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzysta膰 z naszych us艂ug oraz udost臋pnia膰 informacje i dane o sobie w zakresie okre艣lonym tre艣ci膮 niniejszej Polityki prywatno艣ci.
 8. Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane s膮 przez nasz膮 firm臋 jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji um贸w kupna-sprzeda偶y oraz wszelkich dodatkowych us艂ug 艣wiadczonych na rzecz Pa艅stwa (tj. os贸b kt贸rych dane dotycz膮) i oferowanych w Serwisie internetowym. Zgodnie z zasad膮 minimalizacji przetwarzamy wy艂膮cznie te kategorie danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne do osi膮gni臋cia cel贸w, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzedzaj膮cym.
 9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezb臋dny do osi膮gni臋cia cel贸w wymienionych w punkcie poprzedzaj膮cym. Dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez okres d艂u偶szy ni偶 wskazany w zdaniu poprzedzaj膮cym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowi膮zek na艂o偶ony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczeg贸lnych przepis贸w prawa lub gdy us艂uga, kt贸r膮 wykonujemy ma charakter ci膮g艂y (np. subskrypcja newslettera).
 10. 殴r贸d艂em przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych s膮 osoby, kt贸rych dane dotycz膮.
 11. Pa艅stwa dane osobowe nie s膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego w rozumieniu przepis贸w RODO.
 12. 呕adnych osobowych nie udost臋pniamy podmiotom trzecim, bez wyra藕nej zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮. Dane osobowe bez zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮, mog膮 by膰 udost臋pniane wy艂膮cznie podmiotom prawa publicznego tj. organom w艂adzy i administracji (np. organom podatkowym, organom 艣cigania i innym podmiotom posiadaj膮cym umocowanie w powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa).
 13. Dane osobowe mog膮 by膰 powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzaj膮cym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzaj膮cym umow臋 powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzaj膮cy przetwarza powierzone dane osobowe, ale wy艂膮cznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzedzaj膮cych. Bez powierzenia Pa艅stwa danych osobowych do przetwarzania nie mogliby艣my prowadzi膰 swojej dzia艂alno艣ci w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  1. 艣wiadcz膮cym us艂ugi hostingowe na rzecz strony internetowej, na kt贸rej dzia艂a nasz Serwis internetowy,
  2. 艣wiadcz膮cym inne us艂ugi na nasz膮 rzecz jako Administratora danych osobowych, kt贸re s膮 niezb臋dne do bie偶膮cego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 14. Dane osobowe nie podlegaj膮 profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 15. Zgodnie z przepisami RODO ka偶da osoba, kt贸rej dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych , o kt贸rym mowa w art. 12 RODO 鈥 Administrator jest zobowi膮zany przekaza膰 Pa艅stwu jako osobom, kt贸rych dane b臋d膮 przetwarzane, okre艣lonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorc贸w danych osobowych, o ile istniej膮 czy o okresie przez kt贸ry dane b臋d膮 przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowi膮zek ten nale偶y spe艂ni膰 ju偶 w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas wpisywania danych w formularzu kontaktowym), a je偶eli danych nie uzyskuje si臋 od osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lecz z innego 藕r贸d艂a 鈥 w rozs膮dnym terminie, zale偶nie od okoliczno艣ci; Administrator mo偶e zaniecha膰 podawania tych informacji, je艣li osoba kt贸rej dane dotycz膮, ju偶 nimi dysponuje,
  2. dost臋pu do swoich danych osobowych , o kt贸rym mowa w art. 15 RODO 鈥 podaj膮c nam dane osobowe, maj膮 Pa艅stwo prawo uzyska膰 do nich wgl膮d i dost臋p; nie oznacza to jednak, 偶e maj膮 Pa艅stwo prawo dost臋pu do wszystkich dokument贸w, na kt贸rych Pa艅stwa dane widniej膮, poniewa偶 mog膮 one zawiera膰 informacje poufne; maj膮 jednak Pa艅stwo prawo do informacji jakie Pa艅stwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsz膮 kopi臋 wydajemy bezp艂atnie, a za ka偶d膮 kolejn膮 zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiedni膮 op艂at臋 administracyjn膮 odpowiadaj膮c膮 kosztom sporz膮dzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupe艂niania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych , o kt贸rych mowa w art. 16 RODO 鈥 je偶eli Pa艅stwa dane osobowe uleg艂y zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane by艂y zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; r贸wnie偶 w sytuacji, gdy nie nast膮pi艂a 偶adna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek wzgl臋d贸w dane te s膮 nieprawid艂owe lub zosta艂y zapisane w spos贸b niepoprawny (np. na skutek omy艂ki pisarskiej), prosimy o informacj臋 w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usuni臋cia danych (prawo do bycia zapomnianym) , o kt贸rym mowa w art. 17 RODO 鈥 innymi s艂owy maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮dania 鈥瀞kasowania鈥 danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wyst膮pienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, aby艣my poinformowali innych administrator贸w, kt贸rym przekazali艣my Pa艅stwa dane o konieczno艣ci ich usuni臋cia. Mog膮 Pa艅stwo 偶膮da膰 usuni臋cia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   • cele, do kt贸rych dane osobowe zosta艂y pobrane, zosta艂 osi膮gni臋ty np. zrealizowali艣my w ca艂o艣ci zawart膮 z Pa艅stwem umow臋 sprzeda偶y,
   • podstaw膮 przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych by艂a wy艂膮cznie zgoda, kt贸ra nast臋pnie zosta艂a cofni臋ta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych, np. je偶eli wypisuj膮 si臋 Pa艅stwo z subskrypcji newslettera i w inny spos贸b nie korzystaj膮 ju偶 Pa艅stwo z oferty naszej firmy,
   • wnie艣li Pa艅stwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e nie mamy 偶adnych nadrz臋dnych podstaw prawnych pozwalaj膮cych na dalsze przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych,
   • Pa艅stwa dane osobowe by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych 鈥 prosz臋 pami臋ta膰, 偶e w takim przypadku musz膮 Pa艅stwo mie膰 podstaw臋 do swojego 偶膮dania,
   • konieczno艣膰 usuni臋cia Pa艅stwa danych osobowych wynika z przepis贸w prawa,
   • dane osobowe dotycz膮 osoby ma艂oletniej i zosta艂y zebrane w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania , o kt贸rym mowa w art. 18 RODO 鈥 mog膮 si臋 Pa艅stwo zg艂osi膰 do naszej firmy z 偶膮daniem ograniczenia przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych (co polega艂oby na tym, 偶e do czasu wyja艣nienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywa艂a), je偶eli:
   • kwestionuj膮 Pa艅stwo prawid艂owo艣膰 swoich danych osobowych, lub
   • uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzamy Pa艅stwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocze艣nie nie chc膮 Pa艅stwo, aby艣my usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystaj膮 Pa艅stwo z uprawnienia, o kt贸rym mowa w literze poprzedzaj膮cej), lub
   • z艂o偶yli Pa艅stwo sprzeciw, o kt贸rym mowa w lit. f) niniejszego punktu, lub
   • Pa艅stwa dane osobowe s膮 potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅 np. przed s膮dem,
  6. przenoszenia danych , o kt贸rym mowa w art. 20 RODO 鈥 maj膮 Pa艅stwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umo偶liwiaj膮cym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przes艂ania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przys艂uguje Pa艅stwu jedynie w贸wczas, gdy podstaw膮 przetwarzania Pa艅stwa danych by艂a zgoda (np. na subskrypcj臋 newslettera) lub dane te by艂y przetwarzane w spos贸b automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych , o czym mowa w art. 21 RODO 鈥 maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 sprzeciw, je偶eli nie zgadzaj膮 si臋 Pa艅stwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, kt贸re dotychczas przetwarzali艣my w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  8. nie podlegania pro铿乴owaniu , o kt贸rym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO 鈥 w naszym Serwisie internetowym nie b臋d膮 Pa艅stwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba 偶e wyra偶膮 Pa艅stwo na to zgod臋; dodatkowo zawsze b臋dziemy Pa艅stwa informowali o profilowaniu, gdyby mia艂o ono mie膰 miejsce,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych), o kt贸rym mowa w art. 77 RODO 鈥 je偶eli uznaj膮 Pa艅stwo 偶e przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek spos贸b naruszamy uprawnienia wynikaj膮ce z powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 16. W odniesieniu do prawa do usuni臋cia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, 偶e zgodnie z przepisami RODO nie maj膮 Pa艅stwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, je偶eli:
  1. przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych jest niezb臋dne do skorzystania z prawa do wolno艣ci wypowiedzi i informacji np. je偶eli zamie艣cili Pa艅stwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywi膮zania si臋 przez nasz膮 firm臋 z obowi膮zk贸w prawnych wynikaj膮cego z przepis贸w 鈥 nie mo偶emy usun膮膰 Pa艅stwa danych przez okres niezb臋dny do wywi膮zania si臋 z obowi膮zk贸w (np. podatkowych), kt贸re nak艂adaj膮 na nas przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Pa艅stwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszcze艅.
 17. Je偶eli chc膮 Pa艅stwo skorzysta膰 ze swoich praw, o kt贸rych mowa w punkcie poprzedzaj膮cym, prosz臋 przes艂a膰 wiadomo艣膰 drog膮 poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 18. Ka偶dy stwierdzony przypadek naruszenia bezpiecze艅stwa jest dokumentowany, a w razie wyst膮pienia jednej z sytuacji okre艣lonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepis贸w o ochronie danych osobowych informowane s膮 osoby, kt贸rych dane dotycz膮, oraz 鈥 je偶eli ma to zastosowanie 鈥 PUODO.
 19. Wszelkie s艂owa pisane wielk膮 liter膮 maj膮 znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba 偶e co innego wynika z tre艣ci niniejszej Polityki prywatno艣ci.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci, odpowiednie zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszej Polityki prywatno艣ci z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

Szybki kontakt